Bij stichting Bali Care Foundation zijn wij afhankelijk van steun en donaties om de mensen op het eiland Bali te kunnen helpen. Om dit doel na te kunnen streven verwerken wij persoonsgegevens. Hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan staat in deze privacy-verklaring omschreven.

Tijdens het bezoeken van onze website en als je met ons communiceert verzamelen wij informatie. Deze informatie helpt ons om onze communicatie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Hoe meer informatie wij kunnen verwerken hoe meer geld wij kunnen besteden aan het algemene doel van de stichting. Wij nemen je privacy erg serieus en we zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is. Wij adviseren je om ons privacybeleid zorgvuldig door te nemen zodat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en gebruiken. Het beleid kan tijd bij tijd veranderen, zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Contactgegevens:

https://www.balicarefoundation.com
info@balicarefoundation.com
+31612550645

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor onze administratie, het informeren over campagnes en het verzenden van nieuwsbrieven. Om het doel/missie van de stichting te kunnen behalen hebben we communicatie nodig. Door te leren hoe bezoekers van de website onze informatie gebruikt, kunnen we beter inschatten hoe wij belangrijke informatie moeten aanbieden. Wij verspreiden informatie over de stichting op onze website en op onze social media kanalen.

Wanneer wordt er informatie verzameld

Er wordt informatie verzameld zodra je:

  • Donateur wordt van Bali Care Foundation
  • Een gift geeft
  • Onze nieuwsbrieven ontvangt
  • Contact met ons opneemt

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Bali Care Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Financiële informatie
– Informatie die je op de website invoert
– Gegevens over donatiehistorie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balicarefoundation.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bali Care Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Ter administratieve verwerking van je donatie
– Bali Care Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om te leren hoe we onze diensten of informatie kunnen verbeteren
– Om je te informeren over ons werk

Geautomatiseerde besluitvorming

Bali Care Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bali Care Foundation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bali Care Foundation bewaart je persoonsgegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor relevante activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bali Care Foundation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bali Care Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bali Care Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@balicarefoundation.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bali Care Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bali Care Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@balicarefoundation.com

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in september 2020.